فیت آپ اتصالات در عملیات هات تپ، چنان که در بخش پیشین بدان اشاره رفت در نتیجه نهایی کار گرم هات تپ تأثیر تعیین کننده ای خواهد داشت. در بخش پیش اشاره گردید که در صورتی که اتصال مورد نظر در محل دقیق خود نصب نشود ممکن است زنجیره طراحی متعاقب انشعاب جدید مجموعاً دچار ایراد شود. اشاره گردید که در صورتی که زاویه قرار گیری اتصال با محاسبات انجام گرفته و طراحی های پیشین اندکی هم متفاوت باشد خروجی کار می تواند دچار ایرادات عمده و اساسی شود. بنابراین می توان از این نکات به اهمیت فیت آپ در خروجی صحیح عملیات هات تپ پی برد. از سوی دیگر فیت آپ اتصالات و تجهیزات روی خط لوله به آن چه تا کنون گفته شد محدود نمی شود. یکی از نکات بسیار مهم در فیت آپ اتصالات روی لوله یا مخزن تضمین ماهیت آب بندی فرایند است. باید مجموعه در مقابل بروز هر گونه نشتی مقاومت لازم را داشته باشد. به عبارتی اجزاء و قطعات باید آن چنان روی هم سوار باشند که امکان نفوذ سیال در فضای بین آن ها وجود نداشته باشد. در هنگام جوشکاری اتصالات روی لوله نیز باید به این نکته توجه داشت اما قدم اصلی در مرحله فیت آپ اتفاق می افتد. برای مثال تصور کنید که اتصال مذکور می بایست روی لوله بنشیند. در این صورت با استفاده از ابزارهایی نظیر تسمه و ... جرثقیل های دستی تا جای ممکن اتصال را به لوله می چسبانند، تا جایی که صفحه زیرین اتصال کاملاً با صفحه رویی لوله متصل شود و هیچ گونه منفذ و مجزایی برای نفوذ سیال وجود نداشته باشد. در این خصوص باید بیشترین دقت را داشت جچرا که وجود کمترین مجرا می تواند عرصه را برای سیالات و مواد شیمیایی برای جریان در محیط فراهم کند. بنابراین فقدان هر گونه فاصله و شکاف میان این دو از الزامات اجرایی مراحل پیش آماده سازی عملیات هات تپ محسوب می شود. پس از فیت کردن این دو با همدیگر فرایند جوشکاری نیز باید با همان دقت و حساسیت انجام شود، به طوری که کوچک ترین درزی در فضای میان لوله و اتصال به وجود نیاید. جوشکاری فرایند نیز باید مراقب باشد که حین جوشکاری با درز و شکافی میان این دو مواجه نشود. در صورتی که فرایند فیت آپ مشکل داشت جوشکاری می تواند آن را تشخیص داده و پیش از اتمام مراحل پیش آماده سازی عملیات هات تپ مراتب را به اطلاع برساند تا اقدامات اصلاحی برای رفع ایراد تدبیر شوند.

حال و اگر اتصال به صورت جوشی نبوده و مکانیکی باشد نیز فرایند فیت آپ به همین شکل است با این تفاوت که در این مورد دیگر جوشکاری نخواهیم داشت بلکه آب بندی از طریق اورینگ و سایر ابزارهای نشت بند انجام می شوند. در این مورد هم باید دقت ویژه به خرج داد. ابزارهایی نظیر اورینگ در فرایند ساخت اتصال برای هات تپ باید به دقیق ترین شامل ممکن به اتصال نصب شوند و قابلیت آب بندی آن ها تست شود. همچنین حین نصب اتصال روی لوله نیز می بایست فیت آپ به نحوی انجام شود که اتصال به صورت دقیق روی لوله باشد و اورینگ بهینه ترین کارکرد ممکن در آب بندی مجموعه را داشته باشد.

مورد دیگری که در فیت آپ اتصالات روی لوله برای انجام هات تپ دارای اهمیت است به اتصالات خاصی برمی گردد که دارای صفحات تقویت کننده کمربندی می باشند. در این خصوص مشخصاً می توان به اسپلیت تی اشاره کرد که یک اتصال بسیار قوی و مستحکم و مطمئن برای انجام عملیات هات تپ است. این اتصال دارای دو پد است که از دو طرف به لوله فیت شده و به هم می رسند و به این ترتیب همچون یک لوله کل فضای قطری لوله اصلی را پوشش می دهند. در این خصوص نیز باید در مورد نصب دقیق هر دو پد اتصال روی لوله بیشترین دقت را به خرج داد. هر دو پد باید کاملاً با لوله فیت سوند و اندک درزی بین شان وجود نداشته باشد.

نکته دیگر در فیت آپ اسپلیت تی توازن و برابری طولی دو پد اتصال ی باشد. گاهی اوقات در اثر بی دقتی فیترها دو پد به لحاظ طولی دارای فاصله می شوند و به این ترتیب در جوشکاری آن ها روی لوله مشکل بروز پیدا می کند. همچنین در صورتی که فیت آپ این دو پد به لحاظ طولی دارای هماهنگی نباشد استحکام و ضریب مقاومت اتصال کاهش خواهد یافت و به این ترتیب بر خروجی فرایند مشکل بروز خواهد یافت. این امر تبعات خود را بر عملیات هات تپ و متعاقب آن نشان خواهد داد.

فیت آپ اتصالات و قطعات نقشی حیاتی در فرایند انشعاب گرم هات تپ خواهد داشت. عملیات انشعاب گرم یا هات تپ یک فرایند با متغیرهای فنی حساس می باشد و از این رو در صورت بروز کوچک ترین ایراد در هر یک از متغیرها آثار و تبعات کار خود را در مرحله ای از فرایند هات تپ نشان خواهد داد. فیت آپ یکی از این موارد است و از این رو توجه به متغیرهای تعیین کننده فنی و ایمنی آن بخشی حیاتی در فرایند هات تپ محسوب می شود.