چک لیست هات تپ شامل تمامی موارد و عواملی می شود که در عملیات انشعاب گیری گرم یا هات تپ دخیل می باشند و به نحوی در تأیید خروجی نهایی فرایند دارای نقش و اهمیت هستند. مراتب مطالعاتی و فاز فنی و مهندسی عملیات هات تپ به این شرح است که اگر فرایند را به صورت یک واحد کلی دارای مجموعه اجزایی فرض کنیم، در گام اول فرایند به اجزای آن تقسیم می شود و این اجزا بر اساس تقدم زمانی اولویت بندی می شوند. بدیهی است که خروجی هر یک از این اجزا ورودی جزء اجرایی بعدی می شود. برای مثال تا عملیات ساخت اسپلیت تی تمام نشود نمی توان آن روی لوله نصب کرد و یا تنها زمانی می توان ولو را روی اتصال گذاشت که اسپلیت تی روی لوله نصب شده باشد. از این رو رعایت این پیش نیازها در انجام عملیات و در نظر گرفتن متغیرهای تعیین کننده جزء بعدی دارای اهمیت اند.

بنابراین هر کدام از اجزای عملیاتی فرایند هات تپ به عنوان یک جزء عملیاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و کلیه متغیرهای دخیل در آن مورد شناسایی قرار می گیرند. این متغیرها می توانند فنی باشند، تأسیساتی باشند یا مربوط به شاخصه های ایمنی و بهداشت باشند. برای مثال در جوشکاری اسپلیت تی روی لوله می بایست به شاخص هایی نظیر ضخامت لوله، فشار خط، نوع سیال، حرارت ناحیه جوشکاری و عواملی از این دست توجه کرد. در عملیات هات تپ علاوه بر این نوع اخصه های فنی می بایست به فاکتورهای ایمنی نظیر محل قرارگیری اپراتورها، سیستم داربست بندی مجموعه، کمربندها و کلاه های ایمنی، تأسیسات مورد نیاز عملیات هات تپ و .... توجه کرد.

چک لیست عملیات هات تپ بر حسب هر یک از این اجزای عملیاتی فرایند هات تپ، تمامی متغیرهای تعیین کننده هر جزء را در نظر گرفته و نوع متغیر را نیز لحاظ کرده است. حال و با در اختیار قرار دادن این چک لیست به بازرس فنی هات تپ وی می تواند پیش و حین اجرای هر یک از عملیات های مربوط به هات تپ تمامی این متغیرها را واکاوی کند و در صورتی که کوچک ترین متغیری میان شاخصه ها ی استاندارد مذکور و وضع موجود دید می بایست در اسرع وقت اقدامات لازم برای اصلاح عیب را انجام دهد. حتی در صورت لزوم وی می تواند عملیات را متوقف کرده تا ایراد مطروحه رفع شود و کار ادامه یابد.

آن چه در این فایل آمده است چک لیست کلی هر عملیات هات تپ محسوب می شود. در صورتی که موارد ذکر شده در این لیست توسط بازرس هات تپ تمام و کمال رعایت شود می توان گفت احتمال بروز خطا یا حادثه در فرایند هات تپ به کمترین میزان خود کاهش می یابد. این چک لیست توسط تیم فنی و مهندسی متبحر هات تپ شرکت پیشگام صنعت ابزار و با تکیه بر استانداردهای معتبر به روز بین المللی تهیه و تنظیم شده است. استانداردهای مذکور عبارتند از:

-         API 2201

-         API 1104

-         ASME B31.3,

-         ASME B31.4,

-         ASME B31.8

-         ASME sec IX

-         ASME sec VIII

برای دریافت فایل چک لیست هات تپ را کلیک کنید.