هات تپ خطوط لوله فرایند مهندسی پیچیده و حساسی را نیاز دارد و هر گونه لغزش در فرایندهای مرتبط  با مهندسی و نظارت، بدون شک آثار خود را بر نتیجه‌ی نهایی کار خواهد گذارد. از این حیث توجه به فاکتورهای طراحی و مهندسی در هات تپ خطوط لوله دارای اهمیت زیادی است و در تمامی گام‌های فرایند باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع تمامی مراحل فرایند انشعاب گرم هات تپ مستلزم مهندسی فرایند بلحاظ فنی، مدیریت پروژه و ایمنی می‌باشد و از این‌رو باید تقسیم کار و شرح وظایف پرسنل مهندسی به دقت و با شفافیت کامل تدوین شده باشد.

در واقع اگر کل فرایند را به سه مرحله طراحی کار، ساخت و ساز و برنامه‌ریزی‌های پیش‌عملیاتی، و در نهایت انجام عملیات برشماریم هر کدام از مراحل دارای ورودی‌های مشخص می‌باشند که تیم مهندسی فرایند مربوطه با انجام فرایندها و وظایف محوله روی ورودی‌های مذکور خروجی کار خود را تحویل واحد بعدی خواهد داد. طبیعتاً خروجی مرحله‌ی پایانی عملیات هات تپ است که در نهایت تحویل کارفرما داده می‌شود. به این ترتیب می‌توان ورودی‌ها، فرایندها و خروجی‌های مهندسی هر واحد را به شرح زیر طبقه‌بندی نمود:

طراحی: اولین گام مهندسی در زمینه انجام فرایند هات تپ، انجام امکان‌سنجی‌ها، آنالیز فنی و در نهایت تدوین دستورالعمل‌های شرح انجام کار خواهد بود. در این مرحله پیمانکار کلیه‌ی اطلاعات لازم برای انجام کار را از مشتری دریافت می‌کند و با تجزیه و تحلیل داده‌ها دستور کار مراحل اجرایی هات تپ را تدوین می‌کند. بنابراین ورودی‌ها و خروجی‌های این دپارتمان به شرح زیر خواهد بود:

-         ورودی‌ها: داده‌های فنی و مالی که از طرف کارفرما دریافت می‌شود نظیر سایز لوله، سایز انشعاب هات تپ درخواستی، ارتفاع، عمودی یا افقی بودن هات تپ، فشار خط، ضخامت لوله، لیست تجهیزات و تسهیلاتی که کارفرما می‌تواند جهت انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ فراهم کند و...

-         فرایندها: تیم مهندسی مجری عملیات هات تپ پس از دریافت اطلاعات مذکور توان و امکانات فنی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مرود امکان‌پذیری انجام هات تپ به جمع‌بندی می‌رسد. در صورت مقدور بودن، فرایند طراحی فنی و مهندسی انجام عملیات و محاسبات مربوط به آن صورت گرفته و در نهایت در قالب دستورالعمل‌های کاری و روش‌های اجرایی تدوین می‌شود. این مستندات شامل دستور کار انجام هات تپ، زمان‌بندی پروژه، دستورالعمل ساخت اسپلیت تی و الزامات مربوط به جوشکاری قطعات اتصال، دستورالعمل الزامات جوشکاری اسپلیت تی روی لوله، دستور کار آماده‌سازی دستگاه و تست‌های مورد نیاز اعم از تست فشار و تست جوش و نظیر آن می‌باشد.

-         خروجی: خروجی این مرحله تمامی مستنداتی خواهد بود که ذکر گردیدند. این مستندات در اختیار کارفرما قرار گرفته و ضمن مذاکرات تلاش جهت اخذ تأییدیه از ایشان صورت می‌گیرد. در صورت تأیید، تیم مهندسی باید آموزش‌ها و راهنمایی‌هایی لازم به اپراتورهای اجرایی خود در خصوص هر مرحله را بدهد. جوشکاران باید نسبت به کلیه‌ی موارد مندرج در دستورالعمل ساخت اسپلیت تی و جوشکاری آن روی لوله کاملا توجیه شوند. اپراتورهای هات تپ در خصوص چگونگی آماده‌سازی دستگاه هات تپ و فرایند اجرایی سوراخکاری هات تپ را اشراف کامل را داشته باشند.

در صورت انجام صحیح مراحل مذکور گام بعدی که عبارت خواهد بود از مهندسی ساخت و ساز فرایند آغاز خواهد شد.

پس از دریافت مستندات فوق، واحد فنی و مهندسی باید گام‌های اجرایی دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی انجام مراحل مختلف فرایند هات تپ را در پیش بگیرد. مجموعه‌ی مهندسی اعم از طراحان و کارشناسان فرایند پروژه و نیز متخصصان واحد ایمنی باید با دقت و حساسیت نسبت به این گام‌ها توجه ویژه به خرج داده و بهترین خروجی ممکن را به واحد عملیاتی ارائه دهند. طبیعتاً مراحل سه گانه‌ی مذکور حلقه‌های یک فرایند واحد را شامل می‌شوند و سوء عملکرد یک واحد کل فرایند را مخدوش خواهد کرد. در صورتی که خروجی‌های فاز پیشین مناسب نباشد به معنای این است که واحد بعدی ورودی‌های نامناسبی دریافت نموده و طبیعتاً نتیجه‌ی عملکرد آن صحیح نخواهد بود.